POKI Stem+

Poki learning asia

Hoạt động giáo dục STEM+

Hoạt động giáo dục STEM+ được thiết kế nhằm bổ trợ, củng cố các mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực và kế hoạch cũng như định hướng giáo dục nêu trong các môn học: Tự nhiên xã hội, Khoa học, Công nghệ, Toán nằm trong Chương trình tổng thể. Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục STEM+ cũng cung cấp thêm cho học sinh một số các chủ đề hoạt động nằm trong tiêu chuẩn giáo dục khoa học thế hệ mới của Mỹ NGSS[1]. Đồng thời, xuất phát từ đặc thù của các hoạt động giáo dục STEM nói chung và STEM+ nói riêng, những điểm sau sẽ được nhấn mạnh trong xây dựng nội dung chủ đề hoạt động:

 • Tích hợp: Thay vì dạy môn học tách biệt và rời rạc, STEM+ kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết, dựa trên các ứng dụng thực tế. Qua đó, học sinh vừa học được kiến thức khoa học, vừa học được cách vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn. Giáo dục STEM+ sẽ phá đi khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành.
 • Dạy học theo chủ đề: Các chủ đề hay nhóm chủ đề được cân nhắc chọn lựa sao cho đạt được nguyên tắc đồng tâm, tức là về mặt số lượng nội dung và độ sâu của kiến thức phải có sự gia tăng sau mỗi lớp và chủ đề trước có tính chất gợi mở cho chủ đề tiếp theo.
 • Dạy học trải nghiệm: Những hoạt động trải nghiệm như tương tác, quan sát, thực làm trong hoạt động học sẽ được nhấn mạnh và tăng cường. Các trải nghiệm được thiết kế khéo léo giúp học sinh vận dụng, tìm hiểu, tư duy về kiến thức thông qua việc giải quyết hoặc giải thích các vấn đề qua trải nghiệm.
 • Hiện thực hóa sản phẩm: Kết quả của các chủ đề STEM+ là các sản phẩm do học sinh làm ra. Học sinh được trang bị kỹ năng kỹ thuật để sản xuất sản phẩm và hiểu được quy trình để làm ra nó.
 • Tạo cơ hội cải tiến sản phẩm: Với việc ứng dụng mô hình EDP (Quy trình phát triển sản phẩm), học sinh nhìn nhận lại những điểm được/ chưa được từ sản phẩm đã tạo ra và tìm cách cải tiến sản phẩm đó.
 • Sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường: Lựa chọn vật liệu tái chế và tư liệu hướng dẫn đi kèm sao cho phù hợp, đảm bảo tính an toàn khi cho học sinh thực hành chế tạo mô hình và giáo viên dễ dàng làm chủ được nội dung và cách thức khi triển khai.
Poki learning asia

Hoạt động giáo dục STEM+

Hoạt động giáo dục STEM+ được thiết kế nhằm bổ trợ, củng cố các mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực và kế hoạch cũng như định hướng giáo dục nêu trong các môn học: Tự nhiên xã hội, Khoa học, Công nghệ, Toán nằm trong Chương trình tổng thể. Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục STEM+ cũng cung cấp thêm cho học sinh một số các chủ đề hoạt động nằm trong tiêu chuẩn giáo dục khoa học thế hệ mới của Mỹ NGSS[1]. Đồng thời, xuất phát từ đặc thù của các hoạt động giáo dục STEM nói chung và STEM+ nói riêng, những điểm sau sẽ được nhấn mạnh trong xây dựng nội dung chủ đề hoạt động:

 • Tích hợp: Thay vì dạy môn học tách biệt và rời rạc, STEM+ kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết, dựa trên các ứng dụng thực tế. Qua đó, học sinh vừa học được kiến thức khoa học, vừa học được cách vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn. Giáo dục STEM+ sẽ phá đi khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành.
 • Dạy học theo chủ đề: Các chủ đề hay nhóm chủ đề được cân nhắc chọn lựa sao cho đạt được nguyên tắc đồng tâm, tức là về mặt số lượng nội dung và độ sâu của kiến thức phải có sự gia tăng sau mỗi lớp và chủ đề trước có tính chất gợi mở cho chủ đề tiếp theo.
 • Dạy học trải nghiệm: Những hoạt động trải nghiệm như tương tác, quan sát, thực làm trong hoạt động học sẽ được nhấn mạnh và tăng cường. Các trải nghiệm được thiết kế khéo léo giúp học sinh vận dụng, tìm hiểu, tư duy về kiến thức thông qua việc giải quyết hoặc giải thích các vấn đề qua trải nghiệm.
 • Hiện thực hóa sản phẩm: Kết quả của các chủ đề STEM+ là các sản phẩm do học sinh làm ra. Học sinh được trang bị kỹ năng kỹ thuật để sản xuất sản phẩm và hiểu được quy trình để làm ra nó.
 • Tạo cơ hội cải tiến sản phẩm: Với việc ứng dụng mô hình EDP (Quy trình phát triển sản phẩm), học sinh nhìn nhận lại những điểm được/ chưa được từ sản phẩm đã tạo ra và tìm cách cải tiến sản phẩm đó.
 • Sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường: Lựa chọn vật liệu tái chế và tư liệu hướng dẫn đi kèm sao cho phù hợp, đảm bảo tính an toàn khi cho học sinh thực hành chế tạo mô hình và giáo viên dễ dàng làm chủ được nội dung và cách thức khi triển khai.
Poki learning asia

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM+

Thứ nhất: Giáo dục STEM+ tích hợp theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary) và thông qua thực hành. Mục tiêu nhằm giúp hỗ trợ hình thành những con người có năng lực làm việc hiệu quả trong môi trường làm việc có tính sáng tạo cao với những công việc đòi hỏi trí thức, trí tuệ của thế kỷ 21.

Thứ hai: Giáo dục STEM+ đề cao đến việc hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học. Trong mỗi bài học theo chủ đề STEM+, học sinh được đặt trước một tình huống có vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa học. Để giải quyết vấn đề đó, học sinh phải tìm tòi, nghiên cứu những kiến thức thuộc các môn học có liên quan đến vấn đề (qua sách giáo khoa, học liệu, thiết bị thí nghiệm, thiết bị công nghệ) và sử dụng chúng để giải quyết vấn đề đặt ra.

Thứ ba: Giáo dục STEM+ đặt người học vào vai trò của một nhà nghiên cứu khoa học, người học sẽ phải hiểu bản chất của các kiến thức được trang bị; phải biết cách mở rộng kiến thức; phải biết cách thay đổi, cải tiến và sáng tạo cho phù hợp nhằm giải quyết các vấn đề. Hình thành cho giáo viên phương thức tiếp cận vấn đề hiện đại, lấy học trò làm trung tâm và giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn.

Giáo dục STEM+ vận dụng phương pháp học tập chủ yếu dựa trên thực hành và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các phương pháp giáo dục tiến bộ, linh hoạt nhất như học qua dự án - chủ đề, học qua trò chơi và đặc biệt phương pháp “Học qua hành” luôn được áp dụng triệt để. Kết quả đầu ra của mỗi chủ đề sẽ là sản phẩm do học sinh tạo ra.

Có 4 cấp độ giáo dục STEM với các đặc trưng khác nhau ở mỗi cấp độ, chương trình STEM+ được thiết kế ở cấp độ 3, cấp độ tích hợp liên môn để giúp học sinh thực hành, trải nghiệm và tạo ra các sản phẩm/giải pháp hoặc ít nhất là các mô hình mô phỏng (prototype) các ứng dụng trong thực tế cuộc sống:

Cấp độ 1: Cung cấp các kiến thức/ lý thuyết Khoa học thường thức - Học sinh học để biết kiến thức

Cấp độ 2: Học sinh được quan sát trực quan hơn các hiện tượng khoa học, trải nghiệm các mô phỏng

Cấp độ 3: Học sinh thực hành, làm mô hình, tạo ra các sản phẩm mô phỏng

Cấp độ 4: Học sinh sáng tạo, ứng dụng và kiến tạo/sáng chế các sản phẩm, giải pháp hữu ích

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM+

Thứ nhất: Giáo dục STEM+ tích hợp theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary) và thông qua thực hành. Mục tiêu nhằm giúp hỗ trợ hình thành những con người có năng lực làm việc hiệu quả trong môi trường làm việc có tính sáng tạo cao với những công việc đòi hỏi trí thức, trí tuệ của thế kỷ 21.

Thứ hai: Giáo dục STEM+ đề cao đến việc hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học. Trong mỗi bài học theo chủ đề STEM+, học sinh được đặt trước một tình huống có vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa học. Để giải quyết vấn đề đó, học sinh phải tìm tòi, nghiên cứu những kiến thức thuộc các môn học có liên quan đến vấn đề (qua sách giáo khoa, học liệu, thiết bị thí nghiệm, thiết bị công nghệ) và sử dụng chúng để giải quyết vấn đề đặt ra.

Thứ ba: Giáo dục STEM+ đặt người học vào vai trò của một nhà nghiên cứu khoa học, người học sẽ phải hiểu bản chất của các kiến thức được trang bị; phải biết cách mở rộng kiến thức; phải biết cách thay đổi, cải tiến và sáng tạo cho phù hợp nhằm giải quyết các vấn đề. Hình thành cho giáo viên phương thức tiếp cận vấn đề hiện đại, lấy học trò làm trung tâm và giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn.

Giáo dục STEM+ vận dụng phương pháp học tập chủ yếu dựa trên thực hành và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các phương pháp giáo dục tiến bộ, linh hoạt nhất như học qua dự án - chủ đề, học qua trò chơi và đặc biệt phương pháp “Học qua hành” luôn được áp dụng triệt để. Kết quả đầu ra của mỗi chủ đề sẽ là sản phẩm do học sinh tạo ra.

Có 4 cấp độ giáo dục STEM với các đặc trưng khác nhau ở mỗi cấp độ, chương trình STEM+ được thiết kế ở cấp độ 3, cấp độ tích hợp liên môn để giúp học sinh thực hành, trải nghiệm và tạo ra các sản phẩm/giải pháp hoặc ít nhất là các mô hình mô phỏng (prototype) các ứng dụng trong thực tế cuộc sống:

Cấp độ 1: Cung cấp các kiến thức/ lý thuyết Khoa học thường thức - Học sinh học để biết kiến thức

Cấp độ 2: Học sinh được quan sát trực quan hơn các hiện tượng khoa học, trải nghiệm các mô phỏng

Cấp độ 3: Học sinh thực hành, làm mô hình, tạo ra các sản phẩm mô phỏng

Cấp độ 4: Học sinh sáng tạo, ứng dụng và kiến tạo/sáng chế các sản phẩm, giải pháp hữu ích

Poki learning asia
Poki learning asia

HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM+

Khác với nhiều sản phẩm STEM chỉ dành cho học sinh “có điều kiện”, chương trình STEM+ được thiết kế theo định hướng “phổ rộng”, tạo điều kiện để học sinh cả nước được tham gia vào các hoạt động giáo dục STEM+ một cách phù hợp với điều kiện của các địa phương khác nhau, của từng nhà trường khác nhau, cụ thể:

 • Triển khai thành các câu lạc bộ trong cộng đồng hoặc theo mô hình liên kết với các nhà trường, dạy thành các tiết học trong các câu lạc bộ ngoài giờ lên lớp
 • Nội dung các chủ đề được phân phối trên hệ thống phần mềm STEM+ Teacher Kit (dành cho giáo viên giảng dạy):
  • 02 tiết “Nhập môn STEM+” vào đầu năm học: Học sinh làm quen với chương trình, cách thức tổ chức hoạt động học theo nhóm, thực hành sử dụng dụng cụ, nguyên tắc an toàn trong lớp học, kỹ năng thu dọn và bảo quản sản phẩm…
  • 29 tiết học và trải nghiệm 11 chủ đề giáo dục STEM+
  • 04 tiết chuẩn bị và báo cáo kết quả STEM+ cuối kỳ (2 tiết/1 kỳ)
 • Nội dung bài học, hình ảnh hoạt động của lớp học: Giáo viên và cha mẹ học sinh có thể theo dõi trên ứng dụng STEM+ trên điện thoại thông minh (dành cho Android & iOS)
Poki learning asia

HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM+

Khác với nhiều sản phẩm STEM chỉ dành cho học sinh “có điều kiện”, chương trình STEM+ được thiết kế theo định hướng “phổ rộng”, tạo điều kiện để học sinh cả nước được tham gia vào các hoạt động giáo dục STEM+ một cách phù hợp với điều kiện của các địa phương khác nhau, của từng nhà trường khác nhau, cụ thể:

 • Triển khai thành các câu lạc bộ trong cộng đồng hoặc theo mô hình liên kết với các nhà trường, dạy thành các tiết học trong các câu lạc bộ ngoài giờ lên lớp
 • Nội dung các chủ đề được phân phối trên hệ thống phần mềm STEM+ Teacher Kit (dành cho giáo viên giảng dạy):
  • 02 tiết “Nhập môn STEM+” vào đầu năm học: Học sinh làm quen với chương trình, cách thức tổ chức hoạt động học theo nhóm, thực hành sử dụng dụng cụ, nguyên tắc an toàn trong lớp học, kỹ năng thu dọn và bảo quản sản phẩm…
  • 29 tiết học và trải nghiệm 11 chủ đề giáo dục STEM+
  • 04 tiết chuẩn bị và báo cáo kết quả STEM+ cuối kỳ (2 tiết/1 kỳ)
 • Nội dung bài học, hình ảnh hoạt động của lớp học: Giáo viên và cha mẹ học sinh có thể theo dõi trên ứng dụng STEM+ trên điện thoại thông minh (dành cho Android & iOS)