Hoạt động giáo dục STEM+

Hoạt động giáo dục STEM+

Hoạt động giáo dục STEM+ được thiết kế nhằm bổ trợ, củng cố các mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực và kế hoạch cũng như định hướng giáo dục nêu trong các môn học: Tự nhiên xã hội, Khoa học, Công nghệ, Toán nằm trong Chương trình tổng thể. Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục STEM+ cũng cung cấp thêm cho học sinh một số các chủ đề hoạt động nằm trong tiêu chuẩn giáo dục khoa học thế hệ mới của Mỹ NGSS[1]. Đồng thời, xuất phát từ đặc thù của các hoạt động giáo dục STEM nói chung và STEM+ nói riêng, những điểm sau sẽ được nhấn mạnh trong xây dựng nội dung chủ đề hoạt động:

  • Tích hợp: Thay vì dạy môn học tách biệt và rời rạc, STEM+ kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết, dựa trên các ứng dụng thực tế. Qua đó, học sinh vừa học được kiến thức khoa học, vừa học được cách vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn. Giáo dục STEM+ sẽ phá đi khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành.
  • Dạy học theo chủ đề: Các chủ đề hay nhóm chủ đề được cân nhắc chọn lựa sao cho đạt được nguyên tắc đồng tâm, tức là về mặt số lượng nội dung và độ sâu của kiến thức phải có sự gia tăng sau mỗi lớp và chủ đề trước có tính chất gợi mở cho chủ đề tiếp theo.
  • Dạy học trải nghiệm: Những hoạt động trải nghiệm như tương tác, quan sát, thực làm trong hoạt động học sẽ được nhấn mạnh và tăng cường. Các trải nghiệm được thiết kế khéo léo giúp học sinh vận dụng, tìm hiểu, tư duy về kiến thức thông qua việc giải quyết hoặc giải thích các vấn đề qua trải nghiệm.
  • Hiện thực hóa sản phẩm: Kết quả của các chủ đề STEM+ là các sản phẩm do học sinh làm ra. Học sinh được trang bị kỹ năng kỹ thuật để sản xuất sản phẩm và hiểu được quy trình để làm ra nó.
  • Tạo cơ hội cải tiến sản phẩm: Với việc ứng dụng mô hình EDP (Quy trình phát triển sản phẩm), học sinh nhìn nhận lại những điểm được/ chưa được từ sản phẩm đã tạo ra và tìm cách cải tiến sản phẩm đó.
  • Sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường: Lựa chọn vật liệu tái chế và tư liệu hướng dẫn đi kèm sao cho phù hợp, đảm bảo tính an toàn khi cho học sinh thực hành chế tạo mô hình và giáo viên dễ dàng làm chủ được nội dung và cách thức khi triển khai.