Các điểm nổi bật của chương trình giáo dục POKI STEM+

Các điểm nổi bật của chương trình giáo dục POKI STEM+

Thứ nhất: Phương thức giáo dục tích hợp theo cách tiếp cận liên môn và thông qua thực hành, ứng dụng. Thay vì dạy năm môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, POKI STEM+ kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Qua đó, học sinh vừa học được kiến thức khoa học, vừa học được cách vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn. Chương trình giáo dục POKI STEM+ sẽ phá đi khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, tạo ra những con người có năng lực làm việc hiệu quả trong môi trường làm việc có tính sáng tạo cao với những công việc đòi hỏi trí thức, trí tuệ của thế kỷ 21.

Thứ hai: Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học. Trong mỗi bài học thuộc chương trình giáo dục POKI STEM+, học sinh được đặt trước một tình huống có vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa học. Để giải quyết vấn đề đó, học sinh phải tìm tòi, nghiên cứu những kiến thức thuộc các môn học có liên quan đến vấn đề (qua sách giáo khoa, học liệu, thiết bị thí nghiệm, thiết bị công nghệ) và sử dụng chúng để giải quyết vấn đề đặt ra.

Thứ ba: Học tập sáng tạo và Giảng dạy dẫn dắt. Đặt người học vào vai trò của một nhà phát minh, người học sẽ phải hiểu thực chất của các kiến thức được trang bị; phải biết cách mở rộng kiến thức; phải biết cách thay đổi, cải tiến và đặc biệt cần sáng tạo cho phù hợp nhằm giải quyết các vấn đề. Vai trò của thầy cô không phải là làm hộ, hoặc truyền giảng mà là dẫn dắt, tư vấn, và hỗ trợ học sinh đạt được nhiệm vụ đã đề ra.